NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Master thesis

2005-04-09

Elisabeth Leinslie at Avdeling for teatervitenskap at the University of Oslo has written a master thesis analysing “Konsert for Grønland” by Verdensteatret. The thesis is available as pdf-files. Below is the abstract in Norwegian.

Oppgaven undersøker hvilke estetiske og dramaturgiske strategier og strukturer som anvendes i dagens performance-teater og hvilke dramaturgiske tenkemåter som kan ligge til grunn for verkene. Diskursen angående dramaturgiske prinsipper/strategier kontra modeller/strukturer er gjennomgående i hele oppgaven. Oppgaven har en pragmatisk og verknær tilnærming til feltet.
Performance-teater er en kunstform med svært varierende verkspraksis. For å gjøre materialet mer håndterbart i en vitenskapelig sammenheng tas det derfor her utgangspunkt i et verk: Verdensteatrets siste produksjon Konsert For Grønland.
Etter først å redegjøre for performance-teatrets historiske røtter angående estetikk dramaturgi og generelle kunstneriske tenkemåter tar oppgaven for seg de forskjellige nivåene av dramaturgisk forståelse forskertradisjonen innen teatervitenskap har å tilby. Her presenteres noen sentrale forskere innen feltet og det ses på hvilke likhetstrekk og forskjeller som finnes i deres teorier. Videre belyser oppgaven noen sentrale sider ved Derridas dekonstruksjon – i den hensikt å lese ut en dekonstruktiv poetikk.
Dette teoretiske materialet ligger som et grunnlag for selve analysearbeidet hvor det gis en kompleks estetisk-dramaturgisk analyse av verket. Med utgangspunkt i dekonstruksjonen og analysen blir det så sett på hvordan dette teoretiske materialet kan føre oss videre – inn i en allerede eksisterende dramaturgisk modell som kan fungere for Konsert For Grønland. Forklaringsmodellen som presenteres er hentet fra poststrukturalismen nærmere bestemt Gilles Deleuze og Félix Guattaris rhizomatiske struktur.

Up

comments powered by Disqus

 
 
 

Creative Commons License Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License. Web site hosted by BEK.