NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Art-based research

2007-07-05

Institute of Music at NTNU provides a brief discussion of their art-based research (in Norwegian) clearly referring Henk Borgdorffs discussion on art based research:

 

Det kunstneriske utviklingsarbeidet ved Institutt for musikk er av fundamental betydning for opprettholdelse og vitalisering av instituttets kunstneriske og skapende kreativitet. På tilsvarende måte som forskning er grunnlaget for universitetets undervisning og formidling i vitenskapelige disipliner er det kunstneriske utviklingsarbeidet en forutsetning for undervisning og formidling innenfor de kunstfaglige områder. Tilegnelse av kunnskap og erfaring innenfor kunstfag følger andre metoder enn forskningens. Det kunstneriske utviklingsarbeidet er både en nødvendighet og berikelse for utdanningen og representerer dessuten en garanti for kvaliteten ved instituttets utdanningstilbud.

Universitetsloven likestiller forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette betyr ikke at disse to betraktes som identiske erkjennelsesformer men at kunstnerisk utviklingsarbeid vurderes og anerkjennes som likeverdig med og selvstendig i forhold til vitenskap og forskning. Det eksisterer imidlertid ikke en omforent definisjon på hva begrepet – kunstnerisk utviklingsarbeid – omfatter. Avgrensing til kunstfaglig forskning – som igjen kan inndeles i ulike kategorier slik som for eksempel forskning om eller på kunst forskning gjennom kunst eller forskning som kunst – er ikke entydig og diskusjonen om termens betydning og innhold er ikke avsluttet. Som utviklingsarbeid omfatter begrepet – systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring og som er rettet mot å: a) framstille nye eller vesentlige forbedrede materialer produkter eller innretninger eller b) innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser systemer og tjenester. – (OECDs definisjon i Frascati-manualen). Imidlertid vil det kunstneriske utviklingsarbeidet ofte(st) ta form som kunstnerisk utøvelse. Slik sett vil begrepet innebære aktivitet/virksomhet med det formål å frambringe kunnskap og erfaring innsikt opplevelser og forståelse gjennom virksomhetens prosess og produkt.

Up

comments powered by Disqus

 
 
 

Creative Commons License Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License. Web site hosted by BEK.