NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Revised project description

March 11, 2004

This week I have to revise the project description for the Fellowship
program. Deadline for delivery is Monday 15th of March. In October last year
the committee and the 6 candidates accepted for the Fellowship program had a
two day meeting mainly spent by us presenting our projects. Progress is to
be evaluated after 6 months and if unsatisfying we might get kicked out. A
few weeks after the gathering we got a mail raising certain questions they would
like to see discussed in the revised project description. The full letter is
below but here’s a rough translation of the questions:

 • What is the end product? What quality criteria should be used for the evaluation
  of it?
 • Conceptualizing the project. What discourses and discussions are relevant
  to the work? This could be strict art-related discussions or or discussions
  of more general relevance on how human experience history and thoughts can
  be mediated thru art works. be as precise as possible.
 • What is done already? Is there any exist relevant literature or theoretical
  reflection on the topic? What has been done by other artists? What theoreticians
  artists and works are relevant for comparison?
 • How do the candidate want to contribute towards discussions. Do the work
  contribute towards new perspectives or insights?
 • How are the candidate going to document and comment on new perspectives
  insights or artistic solutions during the process.

Here’s the full letter cited in Norwegian:* * * * * * * * * * *Til stipendiater og veiledere i stipendprogrammet
for
kunstnerisk utviklingsarbeid

03/667/JAH/TLO29.10.03

REVIDERT PROSJEKTBESKRIVELSE OG VEILEDERRAPPORT


Takk for hyggelig og faglig givende møte på Sundvolden.
Programstyret vil klargjøre forventningene til veilederrapporten og stipendiatenes
reviderte prosjektbeskrivelse gjennom noen presiseringer.


Ifølge reglementet for Stipendprogram for kunstnerisk
utviklingsarbeid
er de første seks må nedene å anse som
en prøvetid. I løpet av disse seks må nedene skal kandidaten
avgrense og bearbeide prosjektbeskrivelsen. Før slutten av perioden skal
veilederne gi en skriftlig rapport om fremdriften og gi en vurdering av kandidatens
muligheter for å fullføre prosjektet som planlagt.


Må let med det kunstneriske utviklingsarbeidet er et selvstendig
arbeid på et høyt internasjonalt nivå nå r det gjelder
problemstilinger metoder dokumentasjon formidlingsform og resultat. Arbeidet
skal bidra til å utvikle ny innsikt kunnskap og/eller erfaring. I tillegg
til det kunstneriske resultatet av arbeidet må kandidaten framlegge dokumentasjon/presentasjon
av sin arbeidsprosess og kommentere prosessen og resultatet sett i forhold
til det kunstneriske prosjekt de problemstillinger som er beskrevet i prosjektbeskrivelsen
og relevant faglig diskurs.I kandidatens arbeid med å revidere prosjektbeskrivelsen
og veiledernes arbeid med rapporten om fremdriften kan det være hensiktsmessig
å reflektere over disse momentene: • Hva er sluttproduktet? Hvilke kvalitetskriterier
  vil det være naturlig å bedømme det ut fra?
 • Kontekstualisering av prosjektet: Hvilke faglige
  diskurser og diskusjoner er relevante i forhold til arbeidet? Dette kan
  være alt fra strengt kunstfaglige diskurser og diskusjoner til mer
  allmenne diskurser og debatter om hvordan menneskelige erfaringer/historier/refleksjoner
  kan representeres/gis form i et kunstnerisk medium/materiale. Her gjelder
  det å være så presis som mulig.
 • Hva er gjort før? Hva finnes det av litteratur/teoretisk
  refleksjon på områ det? Hva har andre kunstnere gjort? Hvilke
  teoretikere kunstnere og verk vil det være naturlig å sammenligne
  kandidatens arbeid med?
 • På hvilken må te ønsker kandidaten
  å bidra til diskusjonene og de kunstfaglige diskursene gjennom sitt
  arbeid? Bringes det inn nye perspektiver eller innsikter?
 • Hvordan skal kandidaten dokumentere og kommentere
  de perspektivene innsiktene eller kunstfaglige grepene som fremkommer gjennom
  arbeidsprosessen?

Veilederne skal hver for seg jf. Reglementet
for stipendprogrammet
punkt 5.100 gi en skriftlig rapport om fremdriften
herunder en vurdering av kandidatens muligheter for å fullføre
prosjektet som planlagt. Rapporten sendes parallelt til Stipendprogrammet
og til institusjonen med kopi til stipendiaten.
I rapporten skal veilederne
gi en vurdering av om kandidaten på en tilstrekkelig må te har avgrenset
og klarlagt prosjektet og om spørsmå lene 1 til 5 ovenfor er relevant
bearbeidet i den reviderte prosjektbeskrivelsen.


Den reviderte prosjektbeskrivelsen skal være avlevert til
veilederne programoperatøren og institusjonene senest 15.000 mars 2004.000
Rapportene fra veilederne skal være avlevert til programoperatøren
institusjonene og stipendiatene senest 25.000 mars 2004.000


Vi minner også om neste samling for stipendiater og veiledere
29.- 30.000 mars 2004.


Vennlig hilsen

Siri Meyer (s.)
leder

Johan A. Haarberg
operatør