NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

New media art and national strategy of culture towards 2014

March 31, 2004
The Family Administration and Cultural Comitee of the Norwegian Parliament has presented their proposal for a strategy for cultural politics towards 2014.

New media art (or electronic arts as it is usually called in Norway) is recognised as an important new and emerging field. The comitee is very positivie towards current development and thoroughly discuss how to support future development. In particular the importance of Production Network for Electronic Arts and the four media labs Here’s a number of quotes (in Norwegian):

Elektronisk baserte kunstuttrykk reiser eit sett av nye utfordringar. Tiltak for dokumentasjon bevaring og formidling må vurderast særskilt.

Det er utarbeidd ein rapport over det elektroniske kunstfeltet i Noreg innanfor rammene av eit nordisk samarbeidsprosjekt. Departementet vil i samarbeid med dei aktuelle aktørane sjå nærare på korleis forslaga i rapporten kan følgjast opp på ein tenleg måte.

Kultur- og kyrkjedepartementet vil på bakgrunn av eit prosjekt kunna vurdera tiltak for bevaring og formidling på dette feltet. I denne samanhengen kan det vera aktuelt å oppretta ein database og/eller ein nettstad i regi av ein aktuell institusjon eventuelt i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst Nasjonalbiblioteket eller andre.

(…)

Komiteen vil imidlertid peke på at nye uttrykk eksempelvis elektronisk kunst og mer installasjonspregede uttrykk byr på nye utfordringer i formidlingen. Det er i denne sammenheng viktig å ha øye for utviklingen av nye arenaer der kunst kan finne sted.

Komiteen vil også peke på den store kultursatsingen som skal gjøres gjennom den kulturelle skolesekken. Komiteen vil peke på viktigheten av at kunstfeltet også finner sin plass innenfor denne og forutsetter at fylkeskommunene knytter seg opp til kompetente kunstformidlere i arbeidet med ordningen.

(…)

Komiteen mener det er viktig å bidra til at den elektroniske kunsten får et godt grunnlag for stabil utvikling. Komiteen vil peke på at dette feltet på en unik måte kobler kunst forskning teknologi og samfunn sammen. Komiteen mener nettverksmodellen er en fremtidsrettet arbeidsform det bør bygges videre på. Komiteen viser til at det likevel er behov for noen godt funderte brohoder rundt om i landet som kan sikre kontinuiteten og bærekraften i nettverkene. Komiteen understreker at vi her står overfor en ny kunstart og et nytt fagmiljø og at det i årene som kommer må være viktig å følge utviklingen med stor åpenhet i forhold til nye initiativer.

Komiteen viser til at Produskjonsnettverket for elektronisk kunst som består av Norsk nettverk for elektronisk kunst (NOTAM) i Oslo Atelier Nord i Oslo Bergen Senter for Elektronisk kunst (BEK) og Trondheim Elektroniske Kunstsenter (TEKS) er svært viktige i dette arbeidet.