NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Master thesis

April 9, 2005

Elisabeth Leinslie at Avdeling for teatervitenskap at the University of Oslo has written a master thesis analysing “Konsert for Grønland” by Verdensteatret. The thesis is available as pdf-files. Below is the abstract in Norwegian.

Oppgaven undersøker hvilke estetiske og dramaturgiske strategier og strukturer som anvendes i dagens performance-teater og hvilke dramaturgiske tenkemåter som kan ligge til grunn for verkene. Diskursen angående dramaturgiske prinsipper/strategier kontra modeller/strukturer er gjennomgående i hele oppgaven. Oppgaven har en pragmatisk og verknær tilnærming til feltet.
Performance-teater er en kunstform med svært varierende verkspraksis. For å gjøre materialet mer håndterbart i en vitenskapelig sammenheng tas det derfor her utgangspunkt i et verk: Verdensteatrets siste produksjon Konsert For Grønland.
Etter først å redegjøre for performance-teatrets historiske røtter angående estetikk dramaturgi og generelle kunstneriske tenkemåter tar oppgaven for seg de forskjellige nivåene av dramaturgisk forståelse forskertradisjonen innen teatervitenskap har å tilby. Her presenteres noen sentrale forskere innen feltet og det ses på hvilke likhetstrekk og forskjeller som finnes i deres teorier. Videre belyser oppgaven noen sentrale sider ved Derridas dekonstruksjon – i den hensikt å lese ut en dekonstruktiv poetikk.
Dette teoretiske materialet ligger som et grunnlag for selve analysearbeidet hvor det gis en kompleks estetisk-dramaturgisk analyse av verket. Med utgangspunkt i dekonstruksjonen og analysen blir det så sett på hvordan dette teoretiske materialet kan føre oss videre – inn i en allerede eksisterende dramaturgisk modell som kan fungere for Konsert For Grønland. Forklaringsmodellen som presenteres er hentet fra poststrukturalismen nærmere bestemt Gilles Deleuze og Félix Guattaris rhizomatiske struktur.