NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Report from trip to Montreal

September 30, 2009

My trip to Montreal in August this year for ICMC2009 and a Jamoma developer workshop was in part funded by PNEK. In return I had to provide a brief report on the trip. As I don’t see any point in keeping that secret, I’m attaching it below. It’s in Norwegian, and please excuse me for not taking the time to translate it into English.


Rapport reise til Montreal august 2009

I august 2009 var jeg ca. 2 uker i Montreal. Avreise fra Bergen var 15/8 2009, og jeg var tilbake i Bergen 29/8. Formålet med reisen var todelt; deltagelse på ICMC 2009 (International Computer Music Conference2009) og deltagelse i en etterfølgende Jamoma developer workshop.

ICMC 2009

http://www.icmc2009.org

ICMC 2009 er en av de eldste og største internasjonale konferansene for musikkteknologi. Programmet for konferansen er todelt:

  • Presentasjoner av vitenskaplige arbeid i vanlig konferanseformat, dvs. som presentasjoner og poster sessions, publisert i proceedings.
  • Konserter, installasjoner o.l.

Dette formatet gjør konferansen til et fruktbart møtested for forskere, utviklere, komponister, musikere og kunstere som arbeider med musikkteknologi på ulike måter. En mulig svakhet er det klare skillet i formidling av rent forskningsbasert (vitenskaplig) virksomhet på den ene siden og rent kunstneriske arbeider på den andre side. Selv om det skjer mye kunstnerisk utviklingsarbeid (artistic research) i dette feltet, er dette en type akademisk virksomhet som i liten grad fanges opp av konferanseformatet ved ICMC.

ICMC 2009 var lagt til The Schulich School of Music of McGill University sammen med Centre for Research in Music Media and Technology (CIRMMT), og fant sted i perioden 16–21 august 2009. Sammenlignet med f.eks. foregående år var konferansen noe mindre, og presentasjoner skjedde som “single track”, dvs. at det ikke var parallelle paper sessions. Konferansen var likevel godt besøkt, med i hvert fall 200 deltagere.

Søndag 16/9 ble konferansen innledet med en workshop med introduksjon til Genesis3, en programvare utviklet ved ACROE i Frankrike for lydsyntese basert på fysisk modellering. Jeg har sett tidligere versjoner av denne programvaren for noen år siden da Giuseppe Gavazza var gjestekunstner ved USF i Bergen. Den gang kjørte programvaren på Silicon Graphics, noe som gjorde den lite tilgjengelig. ACROE er nå i ferd med å utvikle en ny versjon for Mac OSX og Linux.

Det var interessant å få en hands-on utprøving av programvaren. Det har de siste årene kommet flere andre programvareløsninger som gir lignende muligheter, f.eks. PMPD – Physical Modelling for pd, ditto objekter for Max og Box2d. Charles Bascou ved GMEM i Marseille jobber med en Max-port av sistnevnte. Selv om det finnes andre musikkrelaterte programvareløsninger som tildels tilbyr flere muligheter for fysisk modellering enn Genesis, så er deet akkumulert en erfaring i forhold til arbeid med fysiske modeller for lydsyntese ved ACROE over mange år som representerer en betydelig ressurs.

Det var flere deltagere på workshopen som jeg har vært i kontakt med tidligere på ulike måter uten å ha truffet “live” før, så det ble en hyggelig “bonus-effekt” å treffe f.eks. Todor Todoroff og Marije Baalman.

I.o.m. at konferansen var single-track denne gangen, var det en relativ høy terksel for å få papers akseptert. Det gjorde at nivået på arbeidene som ble presentert gjennomgående holdt et høyt nivå. Desverre er ikke proceedings tilgjengelig online for nedlasting, og jeg dro hjem med proceedinjgs i trykket versjon, men ingen digital kopi. Det kan kanskje oppleves som litt anakronistisk.

For min egen del fant jeg nivået på konsertene mer variabelt, men det var som regel 2-3 gode innslag (av 6-8) i hver konsert. Det musikalske høydepunktet for min del ble Pattern’s Patterns av Paul Lansky, et Steve Reich-inspirert verk som lyktes i å bruke rommet og det gode surround avspillingssystemet på mye mer interessante måter enn mange andre spatialiserte verk.

Fredag presenterte jeg sammen med Pascal Baltazar og Theo de la Hogue fra GMEA paperet “DBAP – Distance-based amplitude panning”. Artikkelen kan lastes ned her. I paperet beskriver vi en ny spatialiseringsløsning som er spesielt velegnet for arbeid med multikanal høytaleroppsett i installasjoner o.l. hvor en ring/sfære av høytalere rundt publikum ikke er velegnet. Spatialiseringsteknikken ble først utviklet i forbindelse med PNEK-prosjektet “Living room” ved Galleri KiT i 2003. DBAP er nå implementert i Max og Jamoma. Presentasjonen ble godt mottatt, og Marije Baalman uttrykte interesse for å porte algoritmen til SuperCollider.

I etterkant av ICMC har vi blitt kontaktet av Josh Reiss ved Centre for Digital Music, Queen Mary University of London og Dimitar Kostadinov ved Dept. of Theoretical Electrical Engineering, Technical University of Sofia, som har gjennomført lyttetester med DBAP satt opp mot andre spatialiseringsteknikker som VBAP og Ambisonics, og som ønsker samarbeid om videre utvikling.

I løpet av uken som ICMC varte, rakk jeg også å treffe Karmen Franinovic fra Zurich University of the Arts, Interaction Design, kollega fra COST-SID Sonic Interaction Design, og fortsette drøftinger om et mulig fremtidig europeisk samarbeidsprosjekt. Dette har tidligere vært diskutert i flere møter i COST-SID Workgroup 3. Jeg traff også Yon Visel, og fikk en omvisning på Centre for Intelligent Machines ved McGill University.

ICMC gav også muligheter for mange andre møter og samtaler, bl.a. oppfølging av diskusjoner med Norbert Schnell fra residency ved IRCAM i april, diskusjoner med David Pirro i forlengelse av møter ved IEM i Graz i mai, Gregory Taylor ga en demonstrasjon av Max4Live, diskusjoner med Graham Wakefield og Wesley Smith fra Cycling ´74 om arbeid med ambisonics og visualisering av 3D-lyd, og Tom Stoll som har gjort en implementering av CataRT i Jamoma. Notam var representert på konferansen ved Jøran Rudi, Hans Wilmers og Kjetil Matheussen. De to sistnevnte presenterte papers på konferansen. Jeg fikk pratet og lunchet med dem også fra tid til annen.

Underveis i konferansen rakk vi ellers å gjøre en to-timers introduksjonsworkshop til Jamoma for dem som måtte være interessert. Det var ca. 10 deltagere på denne workshopen.

Jamoma utvikler workshop

http://www.jamoma.org

I etterkant av konferansen møttes fem av Jamoma-utviklerne for en ukes workshop hvor vi satt fokus på organisering av prosjektet, arbeid med ferdigstilling av versjon 0.5 og videre arbeid mot versjon 0.6. De som deltok var Nils Peters (CIRMMT, McGill, Canada), Tim Place (Electrotap Inc, USA), Pascal Baltazar og Theo de la Hogue (GMEA, Frankrike) og meg selv. I tillegg var Marlon Schumacher (McGill) med deler av tiden.

Det meste av workshopen gikk med til å legge om repository for Jamoma fra SVN til GIT. Dette har vært et tema som har kommet opp fra tid til annen de siste årene, og tiden var nå moden nå for å hoppe i det. Det krevde mye arbeid, og det har vært mye nytt å sette oss inn i, men på sikt vil endringen ha mange positive konsekvenser:

  • Det er vesentlig enklere å arbeide med flere parallelle versjoner (branches) av programvaren. Dette vil gjøre det enklere å vedlikeholde stabile versjoner samtidig som vi arbeider med videreutvikling. Det gjør det også enklere å separere nye utviklingsprosjekt i egne branches, fullføre utviklingen og teste ordentlig, før det flettes tilbake inn i hovedbranch. Dette vil kunne løse en betydelig utfordring i prosjektet de senere årene, nemlig hvordan å ivareta stabilitet i perioder med omfattende utvikling.
  • Jamoma består etter hvert av mange delprosjekter, og disse hadde blitt spredd mellom ulike repositories hostet av SourceForge og Google Code. Nå har vi fått samlet alle prosjektene på en hensiktsmessig måte på GitHub. Den nye organiseringen gjenspeiler hvordan vi ser på organiseringen av hele prosjektet som bestående av en rekke delprosjekter, slik det også reflekteres på hjemmesiden og på webløsningen som brukes for organisering av utvikling.

Utviklingsworkshopen skjedde dels ved CIRMMT på McGill og dels i en leilighet vi hadde leid i bydelen St. Henry. I løpet av workshopen ble vi også invitert til Matralab ved Concordia University. Matralab ledes av Sandeep Bhagwati som goså leder Canada Research Chair for Inter-X Art. I sitt eget arbeid utforker Sandeep det kunstneriske feltet mellom komponerte predeterminerte strukturer og fri improvisasjon. Vi diskuterte både Jamoma og Virage, et fransk forskningsprosjekt ledet av GMEA som EBK er assosiert deltager i, og muligheter for fremtidig utveksling og samarbeid.

Som det fremgår overfor var programmet under oppholdet rimelig fullpakket. Det ble likevel tid til å oppsøke en vernissage ved Clark Gallery, hvor arbeidet “Interlinked Pentacles” av Jean-Pierre Gauthier ble vist. Jean Pierre Gauthier besøkte Bergen høsten 2007, og stilte da ut ved Lydgalleriet, og workshops og presentasjoner ved BEK. Under åpningen fikk jeg også hilst på en annen bekjent: Peter Flemming som var gjestekunstner ved BEK i 2003 og som siden har deltatt på Trondheim Matchmaking så vel som Electrohype.

Oppholdet i Montreal var mulig takket være støtte fra PNEK.